11 juni 2021

Vragenlijst onderzoek bespreken van meisjesbesnijdenis

Bent u ooit een gesprek over meisjesbesnijdenis/vrouwelijke genitale verminking (VGV) aangegaan? Weet u hoe te handelen bij een dreigende meisjesbesnijdenis/vrouwelijke genitale verminking (VGV)? Bent u bekend met sleutelpersonen?

GGD Amsterdam is, in samenwerking met onder meer Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid, Pharos, Federatie Somalische Associatie Nederland (FSAN), Landelijke Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld en de Raad voor de Kinderbescherming, gestart met een onderzoeksproject over de praktische uitvoering van het Nederlandse beleid tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en behoeften en wensen van de doelgroep. Om dit goed te onderzoeken vragen en hopen we op medewerking van alle betrokken ketenpartners, waaronder u als bekkenfysiotherapeut/ bekkenoefentherapeut werkzaam in de regio’s Amsterdam-Amstelland of Gelderland-Zuid.

 

In het kader van dit door ZonMw gesubsidieerd project vragen wij uw medewerking aan een vragenlijstonderzoek over het bespreekbaar maken van VGV. Wij zijn namelijk erg benieuwd hoe u hier, in uw werk als bekkenfysiotherapeut/ bekkenoefentherapeut, invulling aan geeft.

Wilt u aan dit onderzoek deelnemen? 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Naar de online vragenlijst
Het invullen neemt niet meer dan 15 minuten in beslag!  

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Deelname houdt in dat u eenmalig een online vragenlijst invult.

Vrijwilligheid
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt tijdens het onderzoek op elk moment stoppen, zonder opgaaf van reden.

Privacy
De informatie die u tijdens het onderzoek geeft, wordt strikt vertrouwelijk verwerkt. Resultaten zullen bij lezingen die wij houden of in publicaties nooit te herleiden zijn tot individuele deelnemers.

Meer informatie?
Voor vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met Vina Slev (projectleider en onderzoeker) via [email protected].

Voelt u zich vrij om deze e-mail te verspreiden onder uw collega’s.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet, mede namens de samenwerkingspartners,  

Dr. Vina Slev
onderzoeker Forensische Geneeskunde
Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie
GGD Amsterdam